Palio di Siena 2015

Agosto 2015

Corsa – Agosto 2015

Giubilo – Agosto 2015

Passeggiata – Agosto 2015